Instrumenten

Onwork maakt gebruik van professionele psychodiagnostische instrumenten. Deze zijn wetenschappelijk beoordeeld op hun validiteit en betrouwbaarheid. In het kort geeft dit aan dat je met de test meet wat je daadwerkelijk wilt meten en dat waarnemingen of resultaten onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomsten geven alsmede van toepassing zijn op de gehele doelgroep.

Een psychologisch onderzoek of assessment bestaat uit een verzameling van tests. Afhankelijk van het soort onderzoek worden de volgende verschillende onderdelen ingezet:

Cultuurfaire instrumenten

Onwork hecht veel waarde aan instrumenten waarbij rekening wordt gehouden met mensen die zijn opgegroeid in een andere culturele samenleving en de Nederlandse taal nog niet (goed) vaardig zijn, zogenaamde Multiculturele tests.

Hierin worden moeilijke en cultuurgebonden woorden vermeden. Het gaat er uiteindelijk om dat iemands capaciteiten op een juist niveau worden ingeschat.

Capaciteitentest of intelligentietest

Werk- en denkniveau

Met een capaciteitentest worden relevante intelectuele vaardigheden gemeten die bij geboorte reeds aanwezig zijn of welke zijn opgedaan met schoolse activiteiten. Het gaat om het werk- en denkniveau uitgedrukt in verschillende vermogens of vaardigheden; het probleemoplossend vermogen of het vermogen om met abstract-, ruimtelijk-, cijfermatig- en taalkundig materiaal te redeneren. Daarnaast gaat het om de rekenvaardigheid, de woordenschat en administratieve vaardigheden. Een capaciteitentest is een tijdsgebonden toets, die bestaat uit meerkeuzevragen waarbij doorgaans maar één antwoord of oplossing mogelijk is.

Praktijkopdrachten

Veelal gaat het om een factfinding of een postbakoefening.

Factfinding

Een factfinding is een interactieve opdracht waarin een kandidaat naar aanleiding van een bepaald probleem, relevante informatie moet inwinnen, en hierover een een advies moet uitbrengen of een oplossing moet aandragen. Deze informatie moet de kandidaat filteren uit een grote hoeveelheid schriftelijke informatie óf wordt in een gesprek verkregen door het stellen van vragen aan een rollenspeler. Vervolgens moet de kandidaat een oordeel over het probleem vormen en deze toelichten en beargumenteren in een gesprek. Je gesprekspartner (rollenspeler) kan hier op ingaan door bijvoorbeeld het stellen van wedervragen of het aandragen van nieuwe informatie. Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in verschillende vaardigheden zoals de manier waarop de kandidaat het probleem ontleedt, oplost, toelicht en nieuwe informatie integreert.

Postbak

Een postbakoefening is een schriftelijke opdracht waarin een kandidaat wordt gevraagd op basis van uiteenlopende memo’s of mailtjes actie te ondernemen. Deze te ondernemen acties zijn bedoeld om, in functie van leidinggevende, collega’s of medewerkers in beweging te brengen. Een kandidaat moet binnen een bepaalde tijd memo’s of mailtjes die zich in het zogenaamde postvak bevinden ordenen en op basis van prioriteit afhandelen. De kandidaat wordt gevraagd dit op schrift uiteen te zetten. Met de postbakoefening wordt inzicht verkregen in de werkwijze van de kandidaat zoals het vermogen zaken te organiseren, ordenen en te delegeren alsook te controleren.

Interview

In een uitgebreid gesprek met de psycholoog wordt ingegaan op de vraagstelling en verwachtingen van het onderzoek. Daarnaast komen persoonlijke aspecten zoals het arbeidsverleden, ambities, motivatie, persoonlijkheid en competenties aan de orde.

Er wordt onder andere gewerkt volgens de STAR techniek, waarbij gedragvoorbeelden aan de hand van specifieke situaties (S), taken (T), genomen acties (A) en de resultaten (R) worden achterhaald. Desgewenst vindt aan het einde van een onderzoeksdag een eindgesprek plaatst. Daarin worden de testresultaten en eventuele onwikkelbehoeften en -mogelijkheden besproken met de kandidaat en eventuele derden.

Praktijksimulatie

Rollenspel als voorspeller

In een praktijksimulatie of rollenspel wordt inzicht verkregen in relevante gedragsvaardigheden of competenties; hoe handel je als persoon in bepaalde situaties.

Het vertoonde gedrag in een rollenspel blijkt een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Een kandidaat wordt in een situatie geplaatst die zo realistisch als mogelijk wordt nagebootst. Deze situatie is al dan niet vergelijkbaar met de werkelijke omstandigheden waarbinnen een functie wordt uitgeoefend. De kandidaat wordt tegenover één of meerdere tegenspelers geplaatst. Dit zijn acteurs c.q. psychologen. De eindverantwoordelijke psycholoog is bij het rollenspel aanwezig in de rol van observator ook wel assessor genoemd. De assessor kijkt en luistert naar waarneembaar gedrag, gericht op de te meten competenties. Deze waarnemingen worden tijdens het spel genoteerd, zonder interpretatie, zoveel mogelijk letterlijk of met steekwoorden. Na afloop worden deze gedragingen vertaald naar competenties en als zodanig beoordeeld door de assessor en de acteur.

Vragenlijsten

Genuanceerd beeld

Met diverse vragenlijsten wordt, op een gewenst vlak en gerelateerd aan het werk, een genuanceerd beeld verkregen van een kandidaat.

Het kan daarbij gaan om persoonlijke eigenschappen, motivatie of drijfveren, interesses, waarden, leerstijl(en), leiderschapsstijl, teamrol, gewenste organisatiecultuur en dergelijke. In een vragenlijst wordt een reeks van vragen of uitspraken, zonder tijdslimiet aan de kandidaat voorgelegd. Er is geen sprake van juiste of onjuiste antwoordmogelijkheden.

Ik heb een vraag over Instrumenten:

We zullen zo snel mogelijk je vraag beantwoorden of contact opnemen.